بارنامه حمل مرکب فیاتا چیست؟ (راهنمای کامل)

بارنامه حمل مرکب فیاتا

بارنامه‌ها در حمل ونقل در حقیقت تضمینی جهت ارسال به موقع و سلامت محموله می‌باشند. شرکت‌های حمل‌ونقل با صدور اوراق بارنامه، فرستندگان و گیرندگان را به رعایت قوانینی ملزم می‌نمایند که انجام تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی برای فرستندگان و گیرندگان تسهیل شود. فیاتا (فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگزاران) با هدف یکپارچه‌سازی و متحدالشکل نمودن اسناد مربوط به حمل‌ونقل، اقداماتی انجام داده که یکی از مهم‌ترین آنها اسناد حمل فیاتا می‌باشد. بارنامه حمل مرکب فیاتا توسط خود کارگزاران صادر می‌گردد.