قوانین انبار در گمرک که هر واردکننده یا صادرکننده ای باید بداند!

قوانین انبار در گمرک

منظور از انبارهای گمرکی عبارت است از انبار مسقف، غیر مسقف و محوطه، مکانهایی می‌باشند که جهت نگهداری کالاهای وارد یا صادر شده از کشور تاسیس می‌گردند. اداره این انبارها تحت قوانین انبار در گمرک به عهده مراجع تحویل گیرنده محموله است. تمام کالاهایی که از مرزهای گمرکی هر کشوری وارد یا خارج می‌شوند، برای مدت معینی در انبارهای گمرک نگهداری می‌گردند. توقف کالا در انبار با رعایت قوانین انبارداری کالا در گمرک، تا وقتی که مراحل ترخیص کالا توسط شخصِ واردکننده یا صادرکننده کالا، یا نماینده قانونی آن‌ها به طور کامل انجام شود، مجاز است.